Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výlety a toulky k zaniklým vesnicím Trasa č. 2

29. 10. 2018

Trasa č. 2

Trasa č. 2 zahrnuje 15 zaniklých osad. Je určena pro cyklisty, kteří si dokáží poradit s náročnějším terénem.

 12.15 Trasa č.2

Mlynářka (Schnaggenmühl)

Víka, které předcházel starý mlýn, ležela nedaleko pramene Radbuzy, 2 km jižně od obce Rybník. Mlýn, v jehož blízkosti se postupně rozvinula vesnická zástavba., vznikl kolem poloviny 17 století. V roce 1930 tady v sedmi domech žilo 42 německy mluvících obyvatel. Zbytky budov položených u mokřinaté lesní mýtina zanikly téměř beze stopy. Ves připomíná obnovený kovový křížek s letopočtem 1865 a klenutý sklep.

Františkova Studánka (Franzbrunnhütte)

Další ze sklářských lokalit Českého lesa, položená asi 1,5 km jižně od Závisti, byla založena kolem roku 1751. Zdejší sklárna pracovala až do roku 1898. V roce 1930 tu stály 4 domy, v nichž žilo 43 obyvatel německé národnosti. Ze sklárny a přilehlých chalup se zachovaly pouze nerovnosti terénu.

Křížová Huť (Kreuzhütte)

Jedno z významných míst zaniklé sklářské slávy Českého lesa. Sklárna s několika chalupami ležela na lesní pasece nad Nemanickým potokem asi 2,5 km jižně od vsi Závist. Sklářská huť tu pracovala od roku 1708 do roku 1890. Vystřídaly se tu sklářské rody Schmausů a Zieglerů. V roce 1837 pracovalo při zdejší sklárně 176 dělníků. Ze sklářské huti, jejíž budova byla jako jedna z mála těchto staveb zděná, se zachovaly viditelné zbytky.

Lískovec (Haselberg)

Ves stávala 4 km severozápadně od Nemanic na silnici do Závisti. Již na počátku 17. století zde pracovala sklárna, její provoz byl několikrát přerušen, udržela se však až do roku 1888. V roce 1930 zde ve 33 domech žilo 160 obyvatel německé národnosti. Ze vsi se zachovaly pouze zbytky zdiva zarostlé v husté náletové zeleni.

 12.9 Lískovec

Mýtnice (Mauthaus)

Ves vzdálená necelé 2 km severozápadně od Nemanic stávala původně na česko-falcké hranici. Existovala zde stará hraniční mýtnice, později tu pracovala i sklárna. V roce 1764 se ves i sousední grafenriedský statek definitivně ocitly na území Čech. V roce 1930 tu stálo 34 usedlostí, v nichž žilo 188 obyvatel německé národnosti. V areálu vsi se zachovaly zbytky zdiva usedlostí s několika propadlými sklepy a obnovený křížek.

 12.8 Mýtnice

Pila (Seeg)

Ves Pila, položená 3 km severozápadně od Nemanic, byla v minulosti součástí statku Grafenried a náležela původně k Horšovskému Týnu. Nejstarší historické zprávy o ní se objevují roku 1613. Stávala zde sklárna, později 3 mlýny a pila. V roce 1930 ves tvořilo 33 domů, v nichž žilo 230 Němců a 2 cizinci. V areálu vsi se zachovaly zpustlé rybníky a malebné zříceniny dvou mlýnů.

Lučina (Grafenried)

Jedna z nejzajímavějších zaniklých osad Českého lesa se nacházela při státní hranici 3 km západně od Nemanic. Grafenried byl centrem malého statku, který původně patřil k Horní Falci. První historické zmínky o lokalitě se objevují v roce 1266. Také na grafenriedském statku kvetlo především sklářství, lesní hospodářství a zemědělství. V roce 1930 stálo ve vsi 41 usedlostí, v nichž žilo 231 Němců, 14 Čechoslováků a 2 cizinci. Ve vsi stával kostel, zámeček, pivovar, fara se hřbitovem a další veřejné budovy. Do dnešních dnů se zachoval pouze podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého zasazený pod starými lipami, nevýrazné zříceniny kostela a dalších objektů. Dochovaný je rovněž i zachovalý a rekonstruovaný hřbitov.

12.6 Lučina

Úpor (Anger)

První historická zmínka o lokalitě, která byla součástí příhraničního statku Grafenried, se objevují k roce 1619. Také tato ves byla založena v místech staré sklárny. V roce 1930 měl Úpor s okolními samotami celkem 37 domů, v nichž žilo 186 Němců a 8 cizinců. Prostor, na němž se ves rozkládala, je porostlý náletovou zelení a obklopen patvinami. Uprostřed bývalé vsi stojí obnovený křížek.

Hraničná (Paadorf)

Ves stála asi 500 m od státní hranice při silnici z Lučiny do Rybíka. Bronzový oklad objevený v blzkosti zaniklé vsi datuje osídlení této Českého lesa hluboko do pravěku. Ves sama však byla založena krátce po roce 1872, kdy zdejší les zakoupil Václav Paa. V roce 1945 měla ves, kterou Václav Paa bez povolení založil, již 36 domů. Po roce 1945 byly usedlosti zbořeny a část vsi zaujala rota Pohraniční stráže, která je dnes rovněž opuštěná a chátrá.

Dolní Huť (Unterhütten)

Ves založená v těsné blízkosti česko-falcké hranice jihozápdně od obce Rybník vznikla v místech bývalé sklárny. Tato sklárna byla založena před rokem 1750 a pracovala do období kolem roku 1796. V roce 1930 se ves skládala z 50 domů, v nichž žilo 361 Němců a 21 Čechoslováků. Ve středu zaniklé návsi se rozkládá bažina, která přiomíná bývalý návesní rybník. Okolo ní jsou rozesety stopy zdiva jednotlivých budov.

Diana (Dianahof)

Lokalita, poožená asi 4 km jihozápadně od obce Rybník, byla původně vrchnostenským dvorem. Po požáru v roce 1812 byl dvůr přestavěn na lovecký zámeček, který nejprve vlastnili Vidršpergárové z Vidršperku a později rod hrabat Coudenhove-Kalergi. Ze zámečku se zachovaly pouze zříceniny. Od nich se otevírá pohled do údolí Černého potoka, který zde tvoří státní hranici.

Bernstein

Víska ležela v lesích 2 km jihozápadně od obce Rybník. Zdejší vrchnostenský dvůr, který vsi předcházel, vznikl před rokem 1670. V roce 1930 zde stálo 17 domů obydlených 95 Němci a 2 Čechoslováky. Ve středu bývalé vsi stojí starý kříž, těsně nad ní byla vybudována rota Pohraniční stráže, která je dnes využívána jako hospodářský dvůr.

 12.2 Berštein

Bedřichov (Friedrichshof)

Stopy vsi pložené 500 m jižně od obce Rybník. První zmínka o zdejším panském dvoře se objevuje roku 1706. V roce 1930 tu stálo 17 usedlostí v nichž žilo 97 obyvatel německé národnosti. Zachovány stopy zdiva a propadlé sklepy.